เกณฑ์ความร้อนในตู้ Capacitor Bank

เกณฑ์ความร้อนในตู้ Capacitor Bank

 ด้วย Thermography มี หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ

1. Standard-Based Temperature
คือ ต้องไม่เกินค่ามาตรฐานการทนอุณหภูมิของฉนวนไฟฟ้า ณ จุดนั้นๆ เช่น สายไฟฟ้า ฉนวน PCV ทนอุณหภูมิได้ 70°C ฉนวน XLPE ทนอุณหภูมิได้ 90°C ถ้าหากเกินกว่านี้หรือใกล้เคียงอาจเป็นอันตรายต้องรีบทำการแก้ไข

2. Delta-T Temperature Rating System
คือ การวัดอุณหภูมิที่จุดใดๆเทียบกับ จุดข้างเคียงที่อยู่ในสภาพปกติ (Temperature Of Defective) เช่น การวัดอุณหภูมิจุดต่อสายจุดหนึ่ง จะเปรียบเทียบกับค่าอุณหภูมิแวดล้อมข้างเคียง (Ambient Temperature) ที่ห่างจากจุดต่อสายพอสมควร หากมีความแตกต่างกันของอุณหภูมิ ให้พิจารณา ดังนี้
∆T= 0°C-20°C ตรวจซ้ำในครั้งถัดไป
∆T= 20°C-40°C ควรมีการบำรุงรักษา
∆T= >40°C ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน