Electrical Connection Checking

…ทฤษฎีการเกิดไฟ ประกอบด้วย 3 ปัจจัย คือ 1.เชื้อเพลิง 2.อ๊อกซิเจน 3.ความร้อน เมื่อองค์ประกอบครบทั้ง 3 อย่าง ไฟจะเกิดลุกไหม้ขึ้นและเกิดปฎิกิริยาลูกโซ่…

…ในระบบไฟฟ้านั้น ฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 1.คือเชื้อเพลิง ที่มีจุดติดไฟที่อุณภูมิค่าหนึ่ง ปัจจัยที่ 2.คืออ๊อกซิเจนซึ่งมีอยู่ทั่วไปในบรรยากาศ ส่วนปัจจัยที่ 3. คือ ความร้อน ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการครบองค์ประกอบและเป็นต้นเหตุของการเกิดเพลิงไหม้……ความร้อนในระบบไฟฟ้า อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จุดต่อหลวม, การใช้กระแสเกินพิกัดของตัวนำ, กระแสฮาร์มอนิกส์…