การตรวจรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าของโรงงาน/สถานประกอบการ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำข้อมูลจากการตรวจสอบไปปรับบปรุง…

…ให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของลูกจ้างและเจ้าของกิจการ และเพื่อป้องกันการเกิดเหตุระบบไฟฟ้าขัดข้องระหว่างการจ่ายกระแสไฟฟ้า อันจะส่งผลต่อกระบวนการผลิตและการดำเนินกิจการ และประการสำคัญ คือ เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานราชการไทย 2 หน่วยงาน ได้แก่

1.กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ในโรงงาน พ.ศ. 2550

“ข้อ 5 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้มีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและรับรองความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานเป็นประจําทุกปีโดยวิศวกรหรือบุคคลอื่นที่รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยการตรวจสอบและรับรองดังกล่าวต้องจัดให้ มีเอกสารเป็นหลักฐาน”

2.กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558

“ข้อ 12, นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสอบและจัดให้มีการบํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า เพื่อให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัย และให้บุคคลที่ขึ้นทะเบียนตามมาตรา 9 หรือนิติบุคคลที่ได้รับ ใบอนุญาตตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทํางาน พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี เป็นผู้จัดทําบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองไว้ เพื่อให้ พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด”