Active Harmonic Filter (AHF)

Active Harmonic Filter (AHF) หรือตัวกรองฮาร์มอนิกส์แบบแอคทีฟ คืออุปกรณ์เพาเวอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้หลักการ…

ตรวจจับและสร้างฮาร์มอนิกส์ที่เหมือนกันในทิศทางตรงข้ามกัน เข้าไปหักล้างฮาร์มอนิกส์ที่มีอยู่ในระบบ ตามพิกัดกำลังของตัว AHF