Capacitor Bank มีหน้าที่อะไร ?

ประโยชน์ ของ Capacitor Bank หรือ Power Capacitor คือ ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ที่ทำหน้าที่จ่าย Reactive Power ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพต่ำ…

…เช่น โรงงานหรือสถานประกอบการที่มีโหลดมอเตอร์ หรือ โหลดประเภทขดลวดเหนียวนำ จำนวนมาก โหลดประเภทนี้จำเป็นต้องใช้ Reactive Current ในการสร้างสนามแม่เหล็ก โดยคาปาซิเตอร์ จะทำหน้าที่จ่าย Reactive Current ในทิศทางตรงข้ามเข้าไปชดเชย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุปกรณ์หรือระบบนั้นๆ ด้วยการปรับปรุงตัวประกอบกำลังไฟฟ้าให้เพิ่มสูงขึ้นให้ใกล้เคียง 1.0 ซึ่งส่งผลดีต่อระบบไฟฟ้า คือ
– ลดกระแสไฟฟ้าในระบบ ลดความร้อนในสายไฟฟ้าและบัสบาร์
– ลด Power losses ในระบบไฟฟ้า
– ลดพิกัดการจ่ายกำลัง(kVA)ของหม้อแปลงไฟฟ้า
– ลดแรงดันตกในระบบไฟฟ้า เพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น
– ลดค่าไฟฟ้าจากค่าปรับเพาเวอร์แฟคเตอร์

ดังนั้น ควรเลือกใช้คาปาซิเตอร์ที่คุณภาพมาตรฐานมีการรับประกันเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน

และการหาพิกัด Capacitor Bank ที่เหมาะสมสามารถคำนวณได้ตาม สูตรคำนวณ Capacitor Bank