Detuned Reactor​ คืออะไร?

Detuned Reactor หรือ Detuned Filter Reactor​(DTFR) หรือ Blocking Reactor หรือ…

… Anti Harminic Reactor เป็นตัวเหนียวนำไฟฟ้าที่ใช้ต่ออนุกรมกับ Capacitor เพื่อปรับจูนความถี่หลบความถี่ Harmonic ที่มีหรืออาจเกิดขึ้นในระบบไฟฟ้า โดยระบุค่าเป็น %XL/XC ทั่วไปที่มีใช้กันคือ 6%,7%,13%
โดย 6%,7% ใช้หลบ Harmonic ที่ 5(250Hz)
13% ใช้หลบ Harmonic ที่ 3(150Hz)
ซึ่งการออกแบบจำเป็นต้องคำนวณปรับเพิ่มพิกัด Capacitor ทั้ง Volt และ kVar เพื่อให้ได้ค่า kVar จริง ที่แรงดันใช้งานได้ตามความต้องการ

ปัจจุบันส่วนใหญ่นิยมใช้ 7% Detuned Filter Reactor กับ Cap. 80kVar 525V. เพื่อได้ค่า Reactive Power 50 KVar ที่แรงดันใช้งาน 400V หรือ ใช้กับ Cap. 40Var 525V. เพื่อได้ค่า Reactive Power 25 KVar แรงดันใช้งานที่ 400V ด้วยเหตุผลที่ว่า ง่ายในการออกแบบ การจัดหาอุปกรณ์ การบำรุงรักษา รวมถึงราคาที่เหมาะสมเนื่องจากมีปริมาณการใช้งานมากทำให้ราคาลดลง

ในการสั่งซื้อสามารถระบุค่า %Reactor กับพิกัด Cap. ที่เลือกใช้งาน เช่น 7% DTFR(Detuned Filter Reactor) for Cap.(XC) 80kVar 525V 50Hz เป็นต้น

การใช้งาน Detuned Reactor ยังช่วยยืด อายุการใช้งาน Capacitor Bank อีกด้วย